۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

بشريت درآستانه ی سقوط

در روز های اخير همه شاهد قتل عام بچه ها و مردمان بی گناهی در غزه بوديم. اندوه و غم اين رويداد ها دل همه را به درد آورده، در حالی که تنها می توانيم شاهد اين قصابی باشيم. بله تنها شاهد!
اخيرا Michael Heart نويسنده و آهنگ ساز قطعه ی زيبايی را اجرا کرده که حقيقتا بيان کننده عمق فاجعه است. می توانيد در اين سايت قطعه را گوش دهيد.